Arvtelg

Arvtelg on sirge, millele on märgitud nullpunkt, ühiklõik ja positiivne suund.
Arvtelg erineb arvkiirest selle poolest, et sellele saab kanda ka negatiivseid arve. Joonisel on kolm erineva skaalaga arvtelge. Nullist positiivses suunas jäävad positiivsed arvud, teisele poole negatiivsed arvud. Negatiivsed arvud on nullist väiksemad.
Joonisel on märgitud punktid A, B, C ja D.

arvteljed

Teemaga seotud mõisteid: arv ja number, arvkiir, negatiivsed arvud, skaala.