Arvu järgud

Arvud koosnevad järkudest: ühelised, kümnelised, sajalised jne. Arvu järk näitab, mitu ühelist on arvu selles järgus. Selle põhjal saame kirjutada arve välja järkarvude summana.
Näiteks 323 = 300 + 20 + 3. Sajaliste järk näitab, et arvus on 300 ühelist, kümneliste järk näitab, et arvus on veel 20 ühelist ja üheliste järk näitab, et arvus on veel 3 ühelist.

                  3 2 3
3 4 7 2 8 3 1 6 8 9 0 2
                    1 5
                2 3 7 8
            1 0 0 2 5 3

Teemaga seotud mõisteid: arvude kümnendsüsteem, arvu klassid, järguühik.