Avaldise väärtus

Arvavaldise väärtuse leidmiseks tuleb teostada avaldises toodud tehted.

Näide 1.
Leiame avaldise 2 + 6 väärtuse.
2 + 6 = 8
Avaldise väärtus on 8.

Näide 2.
Leiame avaldise 4 · ( 2 + 3) : 2 väärtuse.
4 · (2 + 3) : 2 = 10
Avaldise väärtus on 10.


Teemaga seotud mõisteid: tehete järjekord, avaldis.