Arv järkarvude summana

Arvu saab esitada järkarvude summana.

Näide.

Järkarvud näitavad, mitu ühelist on arvu igas järgus.


Teemaga seotud mõisteid: arvude kümnendsüsteem, järkarv, järguühik, arv järguühikute kordsete summana.