Osa leidmine arvust

Osa leidmiseks arvust tuleb arv korrutada osamääraga.

Osamäär näitab, kui suur osa arvust tuleb leida.

Kui osamäär on väiksem kui 1, siis on leitav osa arvust väiksem, kui aga osamäär on suurem kui 1, siis on osa arvust suurem. Osamäär võib olla väljendatud hariliku murruna, kümnendmurruna või protsentides.

Näide 1.
Leiame 0,5 osa arvust 230.
Korrutame arvu osamääraga 0,5 · 230 = 115.
Vastus. 0,5 osa arvust 230 on 115.

Näide 2.
Leiame 3,5 osa arvust 230.
Korrutame arvu osamääraga 3,5 · 230 = 805.
Vastus. 3,5 osa arvust 230 on 805.

Näide 3.
Mariti sünnipäevale tuli 12 külalist. neist olid tüdrukud.
Mitu tüdrukut oli sünnipäeval?

1. lahendus.
Korrutame külaliste arvu osamääraga.

Vastus. Mariti sünnipäeval oli 8 tüdrukut.

2. lahendus.
Sama ülesannet võime lahendada ka osa kaudu kahe tehtega.

Leiame külaliste arvust 12 : 3 = 4.
Leiame külaliste arvust 2 · 4 = 8.
Vastus. Mariti sünnipäeval oli 8 tüdrukut.


Teemaga seotud mõisteid: osamäär, protsendi mõiste, osa leidmine, protsentarvutus.