Peegeldustelg

Joonisel on kolmnurk A'B'C' saadud kolmnurga ABC peegeldamisel sirgest t. Sirge t on peegeldustelg. Kolmnurgad ABC ja A'B'C' on võrdsed, sest neid saab paigutada teineteisele nii, et nad ühtivad.
ABC = A'B'C'
Kolmnurk A'B'C' on kolmnurga ABC kujutis.

Kolmnurkade punktid A ja A', B ja B', C ja C' on sümmeetrilised sümmeetriatelje t suhtes. Need kolmnurgad on sirge t suhtes sümmeetrilised.

  1. Sümmeetrilised punktid asuvad sümmeetriateljega risti olevatel lõikudel.
  2. Sümmeetrilised punktid asuvad sümmeetriateljest võrdsetel kaugustel.

Kuidas joonestada sirge suhtes antud punktiga sümmeetriline punkt?

Kuidas peegeldada kolmnurk ABC sirgest t?


Teemaga seotud mõisteid: sirge, sümmeetrilised kujundid, kolmnurkade võrdsus.