Terviku leidmine

Leiame terviku 1% kaudu.

Näide 1.
Laural on loetud raamatust 40 lehekülge. See on 20% raamatu lehekülgede arvust. Mitu lehekülge on selles raamatus kokku?
Teeme joonise.


1) Leiame, kui suur on 1% raamatu lehekülgede arvust.
    40 : 20 = 2
    1% on 2 lehekülge.
2) Raamatu lehekülgede arv kokku on 100%.
    Leiame arvu, millest 1% on 2.
    100 · 2 = 200
Vastus. Selles raamatus on 200 lehekülge.

Leiame terviku osamääraga jagamise teel
tervik = osa : osamäär


Osamäär võib olla väljendatud hariliku murruna, kümnendmurruna või protsentides.

Näide 2.
Osa arvust on 12, osamäär on 0,5. Leiame selle arvu ehk terviku.
12 : 0,5 = 24
Vastus. Arv on 24.

Näide 3.
Liha kaotab keetmisel 35% oma kaalust. Kui palju peab olema toorest liha, et saada 2,6 kg keedetud liha?

Keedetud liha on 2,6 kg, mis on osa toorest lihast. Meil on tarvis leida toore liha kogus, st leida tervik. Enne aga tuleb leida antud osale vastav protsent.
Teeme joonise.

1) Mitu protsenti moodustab keedetud liha toorest lihast?
    100% - 35% = 65%
2) Kui palju oli toorest liha?
    65% lihast on 2,6 kg    2,6 : 0,65 = 4 (kg)

Vastus. Selleks, et saada 2,6 kg keedetud liha, peab olema 4 kg toorliha.


Teemaga seotud mõisteid: osa leidmine arvust, osamäär, protsentarvutus.