Võrdus

Võrduse moodustavad kaks võrdusmärgiga ühendatud avaldist.

Näiteid.
Järgnevad võrdused on arvvõrdused.
3 + 2 = 5
9 – 3 = 6
1 + 1 = 5 – 3

Järgnevad võrdused on tundmatut sisaldavad võrdused.
3 + a = 12 – 5
4 : b = 2
12 – 2 · m = 3 + 1

Tundmatut sisaldavat võrdust nimetatakse võrrandiks.

Võrdus võib olla tõene või väär.
Näiteid.
3 + 2 = 5 on tõene arvvõrdus.
6 + 1 = 2 on väär arvvõrdus.

Võrduse omadused näitavad, millal saadakse tõesest võrdusest tõene võrdus.


Teemaga seotud mõisteid: avaldis, võrduse omadused, avaldise väärtus, võrrand, tundmatu.