Ümardamine

Suuri arve on kergem meeles pidada, kui arvus on vähem nullist erinevaid numbreid, seepärast arve sageli ümardatakse. Vahel ümardatakse arvandmeid seetõttu, et need muutuvad kiiresti ja arvu ühelistel, kümnelistel või murdosal ei ole igapäevaelus suurt tähtsust ning me ei saa neid eriti usaldada. Kui harilik murd ei teisendu lõplikuks kümnendmurruks, siis kümnendmurd ümardatakse.

Arvu ümardamisel mingi järguni (kümnelisteni, sajalisteni, tuhandelisteni jne) asendatakse kõik sellest järgust paremal olevad numbrid nullidega ning

Näide 1.
Arvu 2849 ümardamisel kümnelisteni saadakse arv 2850, sest kümnelistest paremal olev esimene number on 9.
Kirjutame 2849 2850.

Näide 2.
Arvu 8632 ümardamisel sajalisteni saadakse arv 8600, sest sajalistest paremal olev esimene number on 3.
Kirjutame 8632 8600.

Näide 3.
Arvu 8,632 ümardamisel ühelisteni saadakse arv 9, sest ühelistest paremal olev esimene number on 6.
Kirjutame 8,632 9.

Näide 4.
Arvu 8,632 ümardamisel kümnendikeni saadakse arv 8,6, sest kümnendikest paremal olev esimene number on 3.
Kirjutame 8,632 8,6.

Näide 5.
Arvu 2,809 ümardamisel sajandikeni saadakse arv 2,81 sest sajandikest paremal olev esimene number on 9.
Kirjutame 2,809 2,81.


Teemaga seotud mõisteid: naturaalarvud, kümnendmurrud, harilike murdude teisendamine kümnendmurdudeks.