Aasta
Absoluutväärtus
Abstsiss
Abstsisstelg Abstsiss
Aeg
Ajamõõdud
Ajavahemike arvutamine
Ajaühikute liitmine
Ajaühikute teisendamine
Aktsia ja dividend
Algarvud
Algtegurid Arvu tegurid
Alusnurk
Araabia numbrid
Aritmeetiline keskmine
Arv ja number
Arv järguühikute kordsete summana
Arv järkarvude summana
Arvkiir
Arvtelg
Arvu järgud
Arvu klassid
Arvu kordsed
Arvu ruut ja kuup
Arvu tegurid
Arvud 0 ja 1 matemaatilistes tehetes
Arvude kümnendsüsteem
Arvust summa lahutamine
Arvust vahe lahutamine
Arvutamise seadused
Avaldis
Avaldise väärtus
Brutopalk ja netopalk
Detsimeeter
Diagramm
Dividend Aktsia ja dividend
Eesliiteid
Erikülgne kolmnurk
Geomeetrilised kujundid
Graafik
Gramm
Haar Nurk
Harilik murd Harilikud murrud
Harilike murdude jagamine
Harilike murdude korrutamine
Harilike murdude lahutamine
Harilike murdude laiendamine
Harilike murdude liitmine
Harilike murdudega arvutamine
Hariliku murru põhiomadus
Hariliku murru taandamine
Hariliku murru teisendamine kümnendmurruks
Harilikud murrud
Hulknurk
Hüpotenuus Täisnurkne kolmnurk
Intressid
Intressimäär Intressid
Jagamine
Jagatise põhiomadus
Jaguvus
Jaguvuse tunnused
Juhuslik sündmus Sündmus
Järgarv
Järguühik
Järguühiku kordne
Järguühikute kordsete summa Arv järguühikute kordsete summana
Järjestamine
Järkarv
Järkarvude summa Arv järkarvude summana
Jääk Jaguvus
Kaatet Täisnurkne kolmnurk
Kahe sirge vastastikune asend tasandil
Kalender
Katse Sündmus
Kera
Keskristsirge
Kiir
Kiirus
Kilogramm
Kilomeeter
Kolmnurga alus ja kõrgus
Kolmnurga nurgad
Kolmnurga pindala
Kolmnurga ümbermõõt
Kolmnurk
Kolmnurkade liigitamine
Kolmnurkade võrdsuse tunnused
Kolmnurkade võrdsus
Kolmnurkne püstprisma
Kolmnurkse püstprisma pindala
Kolmnurkse püstprisma ruumala
Koonus
Koordinaat Koordinaattasand
Koordinaattasand
Koordinaattelg Koordinaattasand
Koordinaatveerand Koordinaattasand
Kordarvud
Korrutamine
Korrutamise ja jagamise vahelised seosed
Korrutamise jaotuvusseadus (distributiivsuse seadus)
Korrutamise vahetuvusseadus (kommutatiivsuse seadus)
Korrutamise ühenduvusseadus (assotsiatiivsuse seadus)
Korrutise jagamise seadus
Kujutis Peegeldustelg
Kuu
Kuubi pindala
Kuubi pinnalaotus
Kuubi ruumala
Kuup
Kuusnurk
Kõrvunurgad
Kümnendkohad
Kümnendlähend Lõplik ja lõpmatu kümnendmurd
Kümnendmurdude jagamine
Kümnendmurdude korrutamine
Kümnendmurdude lahutamine
Kümnendmurdude liitmine
Kümnendmurru teisendamine harilikuks murruks
Kümnendmurrud
Kümnendsüsteem Arvude kümnendsüsteem
Laen Intressid
Lahutamine
Lihtmurd
Liigmurd
Liiter
Liitmine
Liitmise ja lahutamise vahelised seosed
Liitmise vahetuvusseadus (kommutatiivsuse seadus)
Liitmise ühenduvusseadus (assotsiatiivsuse seadus)
Lõik Sirglõik ehk lõik
Lõplik ja lõpmatu kümnendmurd
Massiühikud
Meeter
Millimeeter
Minut
Mood
Murdjoon
Murdjoone pikkus
Muutuja
Mõõtmine
Naturaalarvud
Naturaalarvude jagamine
Naturaalarvude korrutamine
Naturaalarvude lahutamine
Naturaalarvude liitmine
Negatiivsed arvud
Nelinurk
Netopalk Brutopalk ja netopalk
Nurga mõõtmine
Nurgakraad
Nurgapoolitaja
Nurk
Nurkade liigitamine
Nurkade võrdlemine
Nädal
Nürinurk
Nürinurkne kolmnurk
Ordinaat
Ordinaattelg Ordinaat
Osa leidmine arvust
Osamäär
Paarisarv
Paaritu arv
Peegeldustelg
Perioodiline kümnendmurd Hariliku murru teisendamine kümnendmurruks
Pikkusühikud
Pindalaühikud
Prisma Püstprisma
Protsendi mõiste
Protsentarvutus
Punkt
Pöördarv
Püramiid
Püstprisma
Raskusühikud Massiühikud
Ratsionaalarvud
Ring
Ringi diameeter Ring
Ringi pindala
Ringi raadius Ring
Ringi sektor Sektordiagramm
Ringjoon
Ringjoone pikkus
Ristkülik
Ristküliku pindala
Ristküliku ümbermõõt
Ristsirge
Ristsumma Jaguvuse tunnused
Risttahuka pindala
Risttahuka pinnalaotus
Risttahuka ruumala
Risttahukas
Rooma numbrid
Ruudu pindala
Ruudu ümbermõõt
Ruumalaühikud
Ruut
Sajand
Sagedustabel Suhteline sagedus
Segaarv
Sektordiagramm
Sekund
Sentimeeter
Seos liidetavate ja summa vahel
Seosed jagatava, jagaja ja jagatise vahel
Seosed vahe, vähendatava ja vähendaja vahel
Seos tegurite ja korrutise vahel
Silinder
Sirge
Sirglõik ehk lõik
Sirglõikdiagramm
Sirgnurk
Skaala
Suhteline sagedus
Summa jagamise seadus
Summast arvu lahutamine
Suurim ühistegur SÜT
Suurus
Sümmeetriatelg
Sümmeetrilised kujundid
Sündmus
Tehete järjekord
Tehete omadused
Tehted harilike murdudega Harilike murdudega arvutamine
Tekstülesannete lahendamine
Teravnurk
Teravnurkne kolmnurk
Termomeeter, selle skaala
Terviku leidmine
Tippnurgad
Tipunurk Võrdhaarne kolmnurk
Tonn
Tsentner
Tulpdiagramm
Tund
Tundmatu
Tõenäosus
Täisnurk
Täisnurkne kolmnurk
Täispööre
Vahe korrutamine arvuga
Vahe jagamine arvuga
Vastandarv
Viisnurk
Võrdhaarne kolmnurk
Võrdkülgne kolmnurk
Võrdus
Võrduse omadused
Võrrand
Võrratus
Võrratuse põhjendamine liitmise abil
Vähim ühiskordne VÜK
Ööpäev
Ühe- ja mitmekohalised arvud
Ümardamine