Tehete järjekord

Kui avaldises on astendamist, korrutamis-, jagamis-, liitmis- ja lahutamistehteid, siis arvutatakse avaldise väärtus järgmises järjekorras:

  1. astendatakse,
  2. korrutatakse või jagatakse (tehete esinemise järjekorras),
  3. liidetakse või lahutatakse (tehete esinemise järjekorras).

Kui avaldises on ka sulud, siis tehakse esmalt sulgudes olevad tehted.
Kui avaldises on erinevates sulgudes olevaid tehteid, siis tehakse tehted esmalt ümarsulgudes, siis nurksulgudes ja seejärel looksulgudes.

Näide.


Teemaga seotud mõisteid: avaldis, avaldise väärtus.