Abstsiss

koordinaatteljestik

Abstsisstelg on üks tasandil asuva koordinaatteljestiku kahest ristuvast arvteljest.

Telge, mis joonestatakse horisontaalsena, positiivse suunaga vasakult paremale, nimetatakse abstsissteljeks ehk x-teljeks ja tema koordinaate abstsissideks.

Punkti abstsiss näitab, kui kaugel asub punkt y-teljest.


Teemaga seotud mõisteid: koordinaattasand, ordinaat.